ตรวจสอบบัญชี โดย เอเอ็นพี ออดิท กรุ้ป - ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วีระพงษ์ กิติวงค์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบัญชี” | บริษัท เอเอ็นพี ออดิทกรุ้ป จำกัด

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วีระพงษ์ กิติวงค์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบัญชี”


ทางผู้บริหารและทีมงานของบริษัท เอเอ็นพี ออดิทกรุ้ป จำกัด และบริษัท โกอินเตอร์การบัญชี จำกัด ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วีระพงษ์ กิติวงค์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยพะเยา และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7651 ที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบัญชี” จากมติสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2563

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วีระพงษ์ กิติวงค์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบัญชี”

 

''congratulations''

ขอแสดงความยินดีกับดร.วีระพงษ์ กิติวงค์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบัญชี”
จากมติสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2563

มีผลตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2561

ที่มา:

https://www.facebook.com/missice.phayao/photos/a.460875517335098/3091679654254658/?type=3&theater