ตรวจสอบบัญชี โดย เอเอ็นพี ออดิท กรุ้ป - กฎกระทรวงฉบับที่ 364(พ.ศ.2563)ว่าด้วยการนำส่งเงินภาษี | บริษัท เอเอ็นพี ออดิทกรุ้ป จำกัด

กฎกระทรวงฉบับที่ 364(พ.ศ.2563)ว่าด้วยการนำส่งเงินภาษี


ให้ผู้มีหน้าที่นำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา ๕๒ ภาษีเงินได้ตามมาตรา ๗o และมาตรา ๗o ทวิ และภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา ๘๓/๕ และมาตรา ๘๓/๖ นำส่งเงินภาษีผ่านธนาคาร พร้อมกับการจ่ายเงินได้พึงประมาณ หรือการจำหน่ายเงินกำไรหรือเงินประเภทอื่นใดที่กันไว้จากกำไรหรือที่ถือว่าเป็นเงินกำไร หรือการจ่ายเงินค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักรก็ได้

กฎกระทรวงฉบับที่ 364(พ.ศ.2563)ว่าด้วยการนำส่งเงินภาษี
กฎกระทรวงฉบับที่ 364(พ.ศ.2563)ว่าด้วยการนำส่งเงินภาษี

ให้ผู้มีหน้าที่นำส่งเงินภาษีแจ้งรายการที่เกี่ยวข้องต่อธนาคารตามที่อธิบดีประกาศกำหนด

โดยมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

(๑) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้มีหน้าที่นำส่งภาษี

(๒) ชื่อหรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้รับเงิน

(๓) ในกรณีภาษีเงินได้ ให้ระบุประเภทของเงินได้พึงประเมินและจำนวนเงินได้ที่ผู้มีหน้าที่นำส่งเงินภาษีได้นำส่ง และจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๔) ในกรณีภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ระบุมูลค่าทั้งหมดที่ผู้ประกอบการได้รับหรือพึงได้รับจากการขายสินค้าหรือการให้บริการ

(๕) จำนวนภาษีที่หักหรือนำส่ง

ที่มา:

https://www.rd.go.th/publish/62247.0.html

https://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/mr364.pdf

กฎกระทรวงฉบับที่ 364(พ.ศ.2563)ว่าด้วยการนำส่งเงินภาษี
ข่าว/ประกาศอื่นๆ
ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป สรรพากรร่วม 20 ธนาคาร ชำระภาษีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ฟรี!!! ค่าธรรมเนียมถึงสิ้นปี 2563🤩 “สรรพากร” เพิ่มเวลาให้บริการตอบปัญหาภาษี ทางโทรศัพท์ ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกา(ฉบับที่ 697) พ.ศ.2563 ว่าด้วย การยกเว้นภาษีเงินได้ “จัดอบรมสัมมนา-นำเที่ยว”ในประเทศ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วีระพงษ์ กิติวงค์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบัญชี” บริษัท เอเอ็นพี ออดิทกรุ้ป จำกัด รับสมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 2 ตำแหน่ง ประกาศรับสมัครงานแผนกบัญชี และแผนกผู้ช่วยผู้สอบบัญชี นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล