ตรวจสอบบัญชี โดย เอเอ็นพี ออดิท กรุ้ป - ข่าว/ประกาศ - ข่าว/ประกาศจาก เอเอ็นพี ออดิทกรุ๊ป และในวงการธุรกิจ | บริษัท เอเอ็นพี ออดิทกรุ้ป จำกัด
ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป สรรพากรร่วม 20 ธนาคาร ชำระภาษีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ฟรี!!! ค่าธรรมเนียมถึงสิ้นปี 2563🤩

โฆษกกรมสรรพากร กล่าวว่า การยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการโอนเงินภาษี ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น โดยไม่ต้องเดินทาง และเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ช่วยลดความเสี่ยง ในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสCOVID-19 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความตั้งใจที่จะยกระดับ การให้บริการของกรมสรรพากร ในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและคนไทยทำธุรกรรมภาษีที่บ้าน หรือ TAX from Home”

อ่านต่อ >>>
“สรรพากร” เพิ่มเวลาให้บริการตอบปัญหาภาษี ทางโทรศัพท์

สรรพากรเพิ่มเวลาให้บริการตอบปัญหาภาษีทางโทรศัพท์วันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 20.00 น. วันเสาร์ เวลา 08.30 – 16.00 น. ตลอดเดือนสิงหาคม 2563 รองรับการขยายเวลายื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล ที่ขยายเวลาออกไปสิ้นสุดในวันที่ 31 ส.ค.63

อ่านต่อ >>>
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกา(ฉบับที่ 697) พ.ศ.2563 ว่าด้วย การยกเว้นภาษีเงินได้ “จัดอบรมสัมมนา-นำเที่ยว”ในประเทศ

ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกา(ฉบับที่ 697) พ.ศ.2563 ว่าด้วย การยกเว้นภาษีเงินได้ “จัดอบรมสัมมนา-นำเที่ยว”ในประเทศ โดยยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้จัดให้มีการอบรมสัมมนาภายในประเทศ ให้แก่ลูกจ้าง สำหรับเงินได้ เป็นจำนวนร้อยละหนึ่งร้อยของรายจ่ายที่ได้จ่ายไป เป็นค่าห้องสัมมนา ค่าห้องพัก ค่าขนส่ง หรือรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดอบรมสัมมนา หรือรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วย ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เพื่อการอบรมสัมมนาดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด

อ่านต่อ >>>
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วีระพงษ์ กิติวงค์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบัญชี”

ทางผู้บริหารและทีมงานของบริษัท เอเอ็นพี ออดิทกรุ้ป จำกัด และบริษัท โกอินเตอร์การบัญชี จำกัด ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วีระพงษ์ กิติวงค์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยพะเยา และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7651 ที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบัญชี” จากมติสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2563

อ่านต่อ >>>
กฎกระทรวงฉบับที่ 364(พ.ศ.2563)ว่าด้วยการนำส่งเงินภาษี

ให้ผู้มีหน้าที่นำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา ๕๒ ภาษีเงินได้ตามมาตรา ๗o และมาตรา ๗o ทวิ และภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา ๘๓/๕ และมาตรา ๘๓/๖ นำส่งเงินภาษีผ่านธนาคาร พร้อมกับการจ่ายเงินได้พึงประมาณ หรือการจำหน่ายเงินกำไรหรือเงินประเภทอื่นใดที่กันไว้จากกำไรหรือที่ถือว่าเป็นเงินกำไร หรือการจ่ายเงินค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักรก็ได้

อ่านต่อ >>>
บริษัท เอเอ็นพี ออดิทกรุ้ป จำกัด รับสมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 2 ตำแหน่ง

อ่านต่อ >>>
ประกาศรับสมัครงานแผนกบัญชี และแผนกผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

รับสมัครงาน แผนกบัญชี - จบการศึกษาวุฒิ ปวส.ขึ้นไป (มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีจะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) แผนกผู้ช่วยผู้สอบบัญชี - จบการศึกษาวุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี (มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี และสามารถขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่รถยนต์จะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

อ่านต่อ >>>
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เอเอ็นพี ออดิทกรุ้ป จำกัด ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของบริษัท เอเอ็นพี ออดิทกรุ้ป จำกัด

อ่านต่อ >>>