ตรวจสอบบัญชี โดย เอเอ็นพี ออดิท กรุ้ป - 19 รายจ่ายมีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้นในแบบ ภ.ง.ด.50 | บริษัท เอเอ็นพี ออดิทกรุ้ป จำกัด

19 รายจ่ายมีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้นในแบบ ภ.ง.ด.50


บริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล มูลนิธิ สมาคม หรือนิติบุคคลอื่น ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี ตามแบบ ภ.ง.ด.50, ภ.ง.ด.52 หรือ ภ.ง.ด.55 แล้วแต่กรณี พร้อมชำระภาษีภายใน 150 วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี โดยต้องจัดทำงบการเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริงของสภาพธุรกิจ ซึ่งในปี 2563

19 รายจ่ายมีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้นในแบบ ภ.ง.ด.50

    บริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล มูลนิธิ สมาคม หรือนิติบุคคลอื่น ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีหน้าที่ต้องยื่นแบบ แสดงรายการและชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี ตามแบบ ภ.ง.ด.50, ภ.ง.ด.52 หรือ ภ.ง.ด.55 แล้วแต่กรณี พร้อมชำระภาษีภายใน 150 วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี โดยต้องจัดทำงบการเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริงของสภาพธุรกิจ ซึ่งในปี 2563 นี้ รายจ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้นจากรายจ่ายที่จ่ายจริงเฉพาะส่วนที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้นจากรายจ่ายที่จ่ายจริง ในแบบ ภ.ง.ด.50 เพื่อเป็นการเตือนให้ผู้อ่านทุกท่านได้ทบทวน หรือสำรวจงบการเงินที่จะยื่นว่ามีรายจ่ายใดบ้างที่มีสิทธิประโยชน์
ทางภาษี ทำให้ประหยัดภาษีได้บ้าง โดยมี 19 รายการดังนี้