ตรวจสอบบัญชี โดย เอเอ็นพี ออดิท กรุ้ป - สัญญาณเตือนของการแก้ไข งบการเงินในปีถัดไป | บริษัท เอเอ็นพี ออดิทกรุ้ป จำกัด

สัญญาณเตือนของการแก้ไข งบการเงินในปีถัดไป


การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของเรื่องสําคัญในการตรวจสอบกับโอกาสที่จะเกิดการ แก้ไขงบการเงินในปีถัดไป โดยใช้ข้อมูลจากหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของบริษัทที่จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปีพ.ศ. 2559 และปีพ.ศ. 2560 ผลการวิจัยพบว่า ประเภทของเรื่องสําคัญ ในการตรวจสอบมีความสัมพันธ์กับโอกาสที่จะเกิดการแก้ไขงบการเงินในปีถัดไป โดยพบว่า การเปิดเผยเรื่องสําคัญ ในการตรวจสอบเกี่ยวกับการรวมกิจการที่เป็นเหตุการณ์ที่มีผลต่องบการเงินในงวดปัจจุบัน เรื่องสําคัญในการ ตรวจสอบเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ เงินลงทุน รายการสํารองและรายการค้างจ่าย และการรับรู้รายได้ที่เป็นรายการ ที่จําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ รวมทั้งเรื่องสําคัญในการตรวจสอบเกี่ยวกับมูลค่าของเงินลงทุนที่เป็นรายการที่มีความเสี่ยง อย่างเป็นสาระสําคัญนั้น ทําให้งบการเงินมีโอกาสที่จะถูกแก้ไขในปีถัดไปเพิ่มขึ้น

สัญญาณเตือนของการแก้ไข งบการเงินในปีถัดไป

บทความวิจัย: เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ : สัญญาณเตือนของการแก้ไขงบการเงินในปีถัดไป

ดร.เอื้อบุญ เอกะสิงห์
อาจารย์ประจําภาควิชาการบัญชี
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดร.วีระพงษ์ กิติวงค์
อาจารย์ประจําสาขาวิชาการบัญชี
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
(ผู้ประสานงานหลัก)

บทคัดย่อ

       การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของเรื่องสําคัญในการตรวจสอบกับโอกาสที่จะเกิดการ
แก้ไขงบการเงินในปีถัดไป โดยใช้ข้อมูลจากหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปีพ.ศ. 2559 และปีพ.ศ. 2560 ผลการวิจัยพบว่า ประเภทของเรื่องสําคัญในการตรวจสอบมีความสัมพันธ์กับโอกาสที่จะเกิดการแก้ไขงบการเงินในปีถัดไป โดยพบว่า การเปิดเผยเรื่องสําคัญในการตรวจสอบเกี่ยวกับการรวมกิจการที่เป็นเหตุการณ์ที่มีผลต่องบการเงินในงวดปัจจุบัน เรื่องสําคัญในการตรวจสอบเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ เงินลงทุน รายการสํารองและรายการค้างจ่าย และการรับรู้รายได้ที่เป็นรายการที่จําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ รวมทั้งเรื่องสําคัญในการตรวจสอบเกี่ยวกับมูลค่าของเงินลงทุนที่เป็นรายการที่มีความเสี่ยงอย่างเป็นสาระสําคัญนั้น ทําให้งบการเงินมีโอกาสที่จะถูกแก้ไขในปีถัดไปเพิ่มขึ้น

คําสําคัญ: เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ประเภทของเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ การแก้ไขงบการเงินในปีถัดไป

ที่มา:

http://www.jap.tbs.tu.ac.th/files/Article/Jap48/Full/Jap48ErWeera.pdf

http://www.jap.tbs.tu.ac.th/index.php?page=Article-List&sub=1&txt=561