ตรวจสอบบัญชี โดย เอเอ็นพี ออดิท กรุ้ป - บทความ - บทความที่น่าสนใจ | บริษัท เอเอ็นพี ออดิทกรุ้ป จำกัด
19 รายจ่ายมีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้นในแบบ ภ.ง.ด.50

บริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล มูลนิธิ สมาคม หรือนิติบุคคลอื่น ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี ตามแบบ ภ.ง.ด.50, ภ.ง.ด.52 หรือ ภ.ง.ด.55 แล้วแต่กรณี พร้อมชำระภาษีภายใน 150 วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี โดยต้องจัดทำงบการเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริงของสภาพธุรกิจ ซึ่งในปี 2563

อ่านต่อ >>>
สัญญาณเตือนของการแก้ไข งบการเงินในปีถัดไป

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของเรื่องสําคัญในการตรวจสอบกับโอกาสที่จะเกิดการ แก้ไขงบการเงินในปีถัดไป โดยใช้ข้อมูลจากหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของบริษัทที่จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปีพ.ศ. 2559 และปีพ.ศ. 2560 ผลการวิจัยพบว่า ประเภทของเรื่องสําคัญ ในการตรวจสอบมีความสัมพันธ์กับโอกาสที่จะเกิดการแก้ไขงบการเงินในปีถัดไป โดยพบว่า การเปิดเผยเรื่องสําคัญ ในการตรวจสอบเกี่ยวกับการรวมกิจการที่เป็นเหตุการณ์ที่มีผลต่องบการเงินในงวดปัจจุบัน เรื่องสําคัญในการ ตรวจสอบเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ เงินลงทุน รายการสํารองและรายการค้างจ่าย และการรับรู้รายได้ที่เป็นรายการ ที่จําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ รวมทั้งเรื่องสําคัญในการตรวจสอบเกี่ยวกับมูลค่าของเงินลงทุนที่เป็นรายการที่มีความเสี่ยง อย่างเป็นสาระสําคัญนั้น ทําให้งบการเงินมีโอกาสที่จะถูกแก้ไขในปีถัดไปเพิ่มขึ้น

อ่านต่อ >>>
Research: Cultural Influences on the Disclosures of Key Audit Matters

Our study explores the impact of national culture on the disclosures of key audit matters (KAMs). We focus two cultural dimensions of Hofstede (2001) and Hofstede et al. (2010): uncertainty avoidance and masculinity, which are the different cultural dimensions among Thailand, Malaysia, and Singapore. Thailand has strong uncertainty avoidance and is feminine but Malaysia and Singapore have weak uncertainty avoidance and are mixing between masculine and feminine. As both nature and number of KAMs vary according to an industry which a company operates in (Ernst & Young Global Limited, 2016), we select only sample from the industrial sector. Our final sample covers the disclosures of KAMs in 2016-2018 which consists of 174, 364, and 238 firm-year observations from Thailand, Malaysia and Singapore, respectively. From the results of our regression models, we found that a country’s cultural characteristics of uncertainty avoidance and masculinity do not affect a number of KAMs disclosed by auditors. A country’s characteristic of masculinity also does not affect types of KAMs disclosed by the auditors. However, we found that auditors from a country with strong uncertainty avoidance (e.g., Thailand) are more likely to disclose industry-common KAMs which most of companies in the same industry share the similar ones. They might avoid disclosing entity-specific and audit-specific KAMs in the first few years of the adoption of KAMs because the consequence of the disclosures of KAMs remains unclear.

อ่านต่อ >>>
Research: Auditor Choices and Audit Fees:Do clients select their audit firms ordo audit firms choose their clients?

This study provides the first evidence of audit choices and audit fees among listed companies in the Stock Exchange of Thailand where has the limited number of the choices. In doing so, the analysis of 399 companies’ auditor choices during 2014-2017 is conducted. Evidence from Thailand indicates that clients are willing to pay more, on average, 37 percentage for Big 4 audit firms. The bigger gap of audit fee premium in Thailand because of their increased costs of audits and greater unforeseeable costs under the greater audit risks from the country’s weaker investor protection, more pervasiveness of earnings management, and more pervasiveness of corruption. Big 4 audit firms in Thailand sometimes accept smaller clients with high audit risk and charge them for lower audit fee premium than their usual clients, approximately 19 percentage. In the worst case, clients see audit service as a commodity goods and look only for the audit firms that offer them lower audit fees without the concern for audit quality and their own competencies. The stock market would be harmed because of lower quality of financial reporting supplied.

อ่านต่อ >>>
บทความวิจัย: ผลของการตรวจสํานักงานสอบบัญชีของ ก.ล.ต. ที่มีต่อคุณภาพการสอบบัญชี

เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณภาพการสอบบัญชี สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จึงเริ่มตรวจสอบคุณภาพการสอบบัญชีของสํานักงานสอบบัญชีในปี พ.ศ.2554 ด้วยเหตุนี้จึงเกิดคําถามที่ว่าภายหลังที่ก.ล.ต. เข้ามาตรวจสอบคุณภาพการสอบบัญชีของสํานักงานสอบบัญชีแล้ว คุณภาพการสอบบัญชีเพิ่มขึ้นหรือไม่จากการวิเคราะห์ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจํานวน 262 บริษัท ซึ่งครอบคลุมทั้งหมด 1,419 ค่าสังเกต ในช่วงระยะเวลา พ.ศ. 2551 ถึง 2559 พบว่าหลังจากที่ ก.ล.ต. เข้ามาตรวจสอบคุณภาพการสอบบัญชีของสํานักงานสอบบัญชีแล้ว บริษัทจดทะเบียนเปลี่ยนจากการปรับแต่งรายการสํารองและรายการคงค้างเป็นการปรับแต่งรายการค้าที่เกิดขึ้นจริงอย่างมีกลยุทธ์ การปรับแต่งรายการค้าที่เกิดขึ้นจริงทําให้บริษัทเหล่านี้รายงานการขายและค่าใช้จ่ายตํ่ากว่าความเป็นจริง แต่รายงานต้นทุนขายสูงกว่าความเป็นจริงผู้สอบบัญชีมีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น ดังจะเห็นได้จากขนาดการปรับแต่รายการขายและค่าใช้จ่ายที่สามารถกําหนดได้ลดลง 3.59% และ 1.59% ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม การรายงานการปรับแต่งรายการขายและการรายงานการปรับแต่งค่าใช้จ่ายที่สามารถกําหนดได้ก็ยังคงสูงอยู่ การปรับแต่งการผลิตยังคงยากสําหรับผู้สอบบัญชีในการตรวจจับ ดังนั้นการรายงานต้นทุนขายของบริษัทจดทะเบียนจึงสูงกว่าความเป็นจริง เพื่อทําให้การตรวจสอบเกิดผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันกับการตรวจสอบของ PCAOB ก.ล.ต. ควรรายงานผลการตรวจสอบแยกเป็นแต่ละสํานักงานแทนที่จะรายงานผลในภาพรวม ที่สําคัญรายงานควรให้ละเอียดข้อบกพร่องและควรเปิดเผยต่อสาธารณะถึงจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมากสําหรับการตัดสินใจเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะทําให้ผู้สอบบัญชีตระหนักถึงคุณภาพการสอบบัญชีมากยิ่งขึ้น

อ่านต่อ >>>
การจ่ายเงินปันผลและภาษีที่เกี่ยวข้อง

เมื่อบริษัทมีกำไร บริษัทก็จ่ายเงินปันผล โดยผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลจะต้องยื่นแบบภาษีให้ถูกต้อง เช่น บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลไทยทั้งที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย ใช้แบบ ภ.ง.ด.2 อัตราภาษีร้อยละ 10 ส่วนนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศและชาวต่างชาติ ใช้แบบ ภ.ง.ด.2/ภ.ง.ด.54 อัตราภาษีร้อยละ 10 เช่นกัน ทั้งนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สรรพากรในพื้นที่ของท่าน หรือปรึกษาหน่วยงานที่ดูแลการวางแผนภาษีที่มีประสบการณ์

อ่านต่อ >>>
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ : มาตรฐานบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์

เนื่องด้วยบริษัทได้จัดสร้างตึกและรับรู้เป็นสินทรัพย์ 1 ชิ้นคืออาคาร เมื่อใช้มาเป็นระยะเวลาประมาณ 10 ปี ได้มีบางส่วนเสียหายต้องทำการซ่อมแซม ซึ่งเป็นจำนวนเงินค่อนข้างสูงประมาณ 4-5 ล้านบาท ขอเรียนปรึกษาเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีว่า สามารถบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายซ่อมแซมได้หรือไม่ หรือมีแนวทางการบันทึกบัญชีอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

อ่านต่อ >>>
บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นทุน (Warrant)

บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นทุน (Warrant) โดยมีราคาตามมูลค่า (Par Value) เท่ากับ 1.0 บาท/หน่วย ต่อมาใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นทุน (Warrant) มีการปรับลดสิทธิตามเงื่อนไข เหลือ 0.98 บาท/หน่วย และในเดือนธันวาคม ผู้ถือหุ้นจ่ายชำระใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นทุน (Warrant) ตามราคาที่ปรับลดคือ 0.98 บาท/หน่วย เมื่อรับชำระทุนเรียบร้อยแล้วได้นำไปจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ไม่ยินยอมให้จดทะเบียนในราคา 0.98 บาท ดังนั้น จึงทำให้กรรมการต้องนำเงินส่วนตัวชำระเพิ่มเข้าไป เพื่อให้การรับชำระทุนจดทะเบียนเท่ากับราคาตามมูลค่า (Par Value) และเพื่อให้ธนาคารออกหนังสือรับรองเท่ากับราคาตามมูลค่า (Par Value) ด้วย การบันทึกบัญชีถ้าจะบันทึกบัญชี โดย Dr. เงินฝาก 1.00 ( รับชำระจากนักลงทุน 0.98 + เงินกรรมการ 0.02) ส่วนต่ำจากการจำหน่ายหุ้นสามัญ 0.02 Cr. หุ้นสามัญ 1.00 เจ้าหนี้เงินกรรมการ 0.02 การบันทึกบัญชีแบบนี้ถูกต้องหรือไม่ และจะขัดกับข้อกำหนดต่างๆ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ออกหนังสือรับรองว่าจดทะเบียน เท่ากับ 1.0 บาท หรือไม่

อ่านต่อ >>>
การเป็นผู้ทำบัญชี ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

การเป็นผู้ทำบัญชี ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

อ่านต่อ >>>