ตรวจสอบบัญชี โดย เอเอ็นพี ออดิท กรุ้ป - เกี่ยวกับเรา - บริษัท เอเอ็นพี ออดิท กรุ้ป จำกัด | บริษัท เอเอ็นพี ออดิทกรุ้ป จำกัด

เกี่ยวกับเรา

ANP Audit Group Co.,Ltd.

บริษัท เอเอ็นพี ออดิท กรุ้ป จำกัดผู้บริหาร

นายอนุพงศ์ โพธิโยธิน

นายอนุพงศ์ โพธิโยธิน

 • จบการศึกษา
 • พ.ศ. 2540 ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยโยนก จังหวัดลำปาง
  (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น มหาวิทยาลัย เนชั่น)
 • ประสบการณ์ทำงาน
 • พ.ศ. 2537-2539 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ปริณดา จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2540 ก่อตั้งสำนักงานโกอินเตอร์การบัญชี
 • พ.ศ. 2558 ก่อตั้งบริษัท เอเอ็นพี ออดิท กรุ้ป จำกัด
 • ตำแหน่งการทำงาน
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเอ็นพี ออดิท กรุ๊ป จำกัด
 • ที่ปรึกษาบริษัท โกอินเตอร์การบัญชี จำกัด
 • ที่ปรึกษา บริษัท แกรนด์เวิร์ค อินทีเรีย (ประเทศไทย) จำกัด
 • ที่ปรึกษา บริษัท เจนเนอรัล ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • ที่ปรึกษา บริษัท โททอลโฟล โซลูชั่น จำกัด
 • ใบอนุญาต
 • ผู้สอบบัญชี ภาษีอากร ทะเบียนเลขที่ TA003215
นายวีระพงษ์ กิติวงค์

นายวีระพงษ์ กิติวงค์

 • จบการศึกษา
 • พ.ศ. 2544 ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • พ.ศ. 2550 ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • พ.ศ. 2557 Doctor of Philosophy in Management University of York, UK
 • ประสบการณ์ทำงาน
 • พ.ศ. 2544-2547 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส
 • พ.ศ. 2548-2549 อาจารย์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่
 • พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
 • ตำแหน่งการทำงาน
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเอ็นพี ออดิท กรุ๊ป จำกัด
 • อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
 • ใบอนุญาต
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ CPA7651